BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Qendra Burimore e Alternativave të Zhvillimit- QBAZH

Development Alternative Resource Center- DARC

Emer/Mbiemer

Adriana Spahiu

Fiks

NA

Celular

+355692462858

E-Mail

alternativazhvillimi@gmail.com

Web

http://www.darc.org.al/

Adresa:

Blv. Zhan D'Ark

Qarku:

Tirana

Bashkia:

Tirane

Njesia Administrative:

Tiranë

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2009/03/06

Viti i Regjistrimit

2009/03/10

Lloji i Organizates

Fondacion

Nr. Punojesve

1-3 punojes

Projekte

20000-50000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Biodiversiteti

almotech

Ndotja e ajrit dhe zhurmat

almotech

Shëndeti

almotech

Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Transporti i qëndrueshëm (smart cities, transporti inteligjent, etj.)

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Përgjegjësia mjedisore e biznesit

almotech

Bujqësia

almotech

Urbanizimi dhe planifikimi mjedisor

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

almotech

Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)

Sherbimet

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Fushata/protesta, veprime konkrete

almotech

Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Vlerësime të ndikimit në mjedis (VSM, VNM, të tjera)

almotech

Menaxhim Mjedisor

almotech

Punë në terren

almotech

Përhapje informacioni

almotech

Advokaci ligjore

almotech

Lobim

almotech

Shtypi/media

almotech

Monitorim/matje (teknike)

almotech

Negocime dhe lehtësim i dialogut

almotech

Rrjetëzim

almotech

Zbatim politikash

almotech

Takime publike

almotech

Botime

almotech

Kërkime

almotech

Marketing Social

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

almotech

Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)

almotech

Mekanizmat kombëtare të mbështetjes së shoqerisë civile (AMSHC, etj.)

almotech

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara (UNDP, UNEP, UNIDO, GEF, FAO, etj.)

almotech

Qeveria qendrore (Ministritë e linjës dhe Agjencitë, përfshi prokurimet publike)

almotech

Bashkitë (fondet e veta)

almotech

Filantropia, sponsorizime, CSR