BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN

Environmental center for Development Education and Networking (EDEN)

Emer/Mbiemer

Ermelinda Mahmutaj

Fiks

00355 42 227615

Celular

00355 42 227615

E-Mail

eden@eden-al.org

Web

www.eden-al.org

Adresa:

Address: Rr.“Bogdanëve”, Nd.13, H.1, Ap.8 Njësia administrative 10, Kodi postar 1001

Qarku:

Tirana

Bashkia:

Tirane

Njesia Administrative:

Tiranë

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2004/03/18

Viti i Regjistrimit

2004/03/18

Lloji i Organizates

Fondacion

Nr. Punojesve

3-5 punojes

Projekte

>100000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Ndotja e ajrit dhe zhurmat

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)

Sherbimet

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Fushata/protesta, veprime konkrete

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Edukim

almotech

Menaxhim Mjedisor

almotech

Përhapje informacioni

almotech

Lobim

almotech

Rrjetëzim

almotech

Zbatim politikash

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

almotech

Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)

almotech

Mekanizmat kombëtare të mbështetjes së shoqerisë civile (AMSHC, etj.)

almotech

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara (UNDP, UNEP, UNIDO, GEF, FAO, etj.)