BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Instituti per Kerkim dhe Zhvillim, Barleti

Barleti Institute

Emer/Mbiemer

Esmeralda Hasani

Fiks

NA

Celular

+355698400166

E-Mail

director.bird@umb.edu.al

Web

http://bird.umb.edu.al/english/about-institute.html

Adresa:

Rr. Sami Frasheri, 41

Qarku:

Tirana

Bashkia:

Tirane

Njesia Administrative:

Tiranë

Niveli i Shtrirjes

Rajonal

Rajonet

Diber

Tirana

Viti i Krijimit

2009/01/01

Viti i Regjistrimit

2009/01/01

Lloji i Organizates

Fondacion

Nr. Punojesve

3-5 punojes

Projekte

>100000 Euro

Tematikat

almotech

Biodiversiteti

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Transporti i qëndrueshëm (smart cities, transporti inteligjent, etj.)

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

Sherbimet

almotech

Shërbime këshillimi

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Rrjetëzim

almotech

Zbatim politikash

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)

almotech

Mekanizmat kombëtare të mbështetjes së shoqerisë civile (AMSHC, etj.)

almotech

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara (UNDP, UNEP, UNIDO, GEF, FAO, etj.)

almotech

Qeveria qendrore (Ministritë e linjës dhe Agjencitë, përfshi prokurimet publike)