BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

CRCD - Qendra per Kerkim Bashkepunim dhe Zhvillim

CRCD - Center for Research Cooperation and Development

Emer/Mbiemer

Gent Cenko

Fiks

+35533408708

Celular

NA

E-Mail

info@crcd.org.al

Web

www.crcd.org.al

Adresa:

L. “Pavarësia”, Rr. Pelivan Leskaj, Kulla Xhaxho II

Qarku:

Vlora

Bashkia:

Vlore

Njesia Administrative:

Vlorë

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2008/06/26

Viti i Regjistrimit

2008/06/26

Lloji i Organizates

Fondacion

Nr. Punojesve

1-3 punojes

Projekte

50000-100000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Biodiversiteti

almotech

Ndotja e ajrit dhe zhurmat

almotech

Shëndeti

almotech

Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Përgjegjësia mjedisore e biznesit

almotech

Industria (Menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të industrisë, zhvillimi i industrisë, kimikatet, prodhimi i çimentos / gëlqeres / suvasë, prodhimet farmaceutike, zhvillimet dhe kërkimet teknologjike, etj)

almotech

Urbanizimi dhe planifikimi mjedisor

almotech

Turizmi

Sherbimet

almotech

Shërbime këshillimi

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Vlerësime të ndikimit në mjedis (VSM, VNM, të tjera)

almotech

Menaxhim Mjedisor

almotech

Punë në terren

almotech

Përhapje informacioni

almotech

Advokaci ligjore

almotech

Lobim

almotech

Shtypi/media

almotech

Monitorim/matje (teknike)

almotech

Rrjetëzim

almotech

Zbatim politikash

almotech

Takime publike

almotech

Kërkime

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

almotech

Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)

almotech

Bashkitë (fondet e veta)