BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Qendra Mjedisore Për Studime dhe Zbatime

Environmental Center For Studies & Implementations

Emer/Mbiemer

Arlis Alikaj

Fiks

NA

Celular

+ 355 69 87 48 218

E-Mail

info.qendramjedisore@gmail.com

Web

https://www.facebook.com/ShoqataQMSZ

Adresa:

Nënprefektura e qytetit, kati 3, sheshi Gjorg Golemi

Qarku:

Elbasan

Bashkia:

Librazhd

Njesia Administrative:

Librazhd

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2016/04/06

Viti i Regjistrimit

2018/04/06

Lloji i Organizates

Qender

Nr. Punojesve

3-5 punojes

Projekte

5000-10000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Shëndeti

almotech

Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Transporti i qëndrueshëm (smart cities, transporti inteligjent, etj.)

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Pyjet

almotech

Urbanizimi dhe planifikimi mjedisor

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

almotech

Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)

Sherbimet

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Fushata/protesta, veprime konkrete

almotech

Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Punë në terren

almotech

Përhapje informacioni

almotech

Lobim

almotech

Shtypi/media

almotech

Monitorim/matje (teknike)

almotech

Rrjetëzim

almotech

Takime publike

almotech

Botime

almotech

Kërkime

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

almotech

Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)

Burime Financimi

almotech

Filantropia, sponsorizime, CSR