BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

SHOQATA PER RUAJTJEN E VLERAVE E ZHVILLIM

ASSOCIATION FOR VALUES CONSERVATION AND DEVELOPMENT

Emer/Mbiemer

ELA DHIMA

Fiks

NA

Celular

0692083388

E-Mail

Shoqata.AVCD@gmail.com

Web

NA

Adresa:

RRUGA "NENE TEREZA", LAGJE3, NR 1, KATI 3

Qarku:

Korca

Bashkia:

Korce

Njesia Administrative:

Korçë

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2014/05/01

Viti i Regjistrimit

2016/05/02

Lloji i Organizates

Qender

Nr. Punojesve

5-10 punojes

Projekte

20000-50000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Biodiversiteti

almotech

Ndotja e ajrit dhe zhurmat

almotech

Shëndeti

almotech

Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Bujqësia

almotech

Pyjet

almotech

Industria (Menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të industrisë, zhvillimi i industrisë, kimikatet, prodhimi i çimentos / gëlqeres / suvasë, prodhimet farmaceutike, zhvillimet dhe kërkimet teknologjike, etj)

almotech

Urbanizimi dhe planifikimi mjedisor

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

Sherbimet

almotech

Shërbime këshillimi

almotech

Fushata ndërgjegjësimi

almotech

Fushata/protesta, veprime konkrete

almotech

Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Konferenca, takime

almotech

Edukim

almotech

Menaxhim Mjedisor

almotech

Punë në terren

almotech

Përhapje informacioni

almotech

Advokaci ligjore

almotech

Lobim

almotech

Shtypi/media

almotech

Monitorim/matje (teknike)

almotech

Takime publike

almotech

Botime

almotech

Marketing Social

almotech

Trajnime/rritje kapacitetesh

almotech

Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)

almotech

Qeveria qendrore (Ministritë e linjës dhe Agjencitë, përfshi prokurimet publike)

almotech

Bashkitë (fondet e veta)

almotech

Filantropia, sponsorizime, CSR