BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Instituti per Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit

Environmental and Territorial Management Institute

Emer/Mbiemer

Oltion Marko

Fiks

042250942

Celular

0692435302

E-Mail

info@etmi-al.org

Web

www.etmi-al.org

Adresa:

Rruga Ismail Qemali, nr.41

Qarku:

Tirana

Bashkia:

Tirane

Njesia Administrative:

Tiranë

Niveli i Shtrirjes

Kombetar

Viti i Krijimit

2014/03/10

Viti i Regjistrimit

2014/03/10

Lloji i Organizates

Fondacion

Nr. Punojesve

1-3 punojes

Projekte

20000-50000 Euro

Tematikat

almotech

Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut

almotech

Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror

almotech

Transporti i qëndrueshëm (smart cities, transporti inteligjent, etj.)

almotech

Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)

almotech

Pyjet

almotech

Urbanizimi dhe planifikimi mjedisor

almotech

Turizmi

almotech

Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi

almotech

Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)

Sherbimet

almotech

Shërbime këshillimi

almotech

Fushata/protesta, veprime konkrete

almotech

Hartim strategjish, plane veprimi

almotech

Edukim

almotech

Vlerësime të ndikimit në mjedis (VSM, VNM, të tjera)

almotech

Menaxhim Mjedisor

almotech

Advokaci ligjore

almotech

Rrjetëzim

almotech

Botime

Burime Financimi

almotech

Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)

almotech

Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)

almotech

Mekanizmat kombëtare të mbështetjes së shoqerisë civile (AMSHC, etj.)

almotech

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara (UNDP, UNEP, UNIDO, GEF, FAO, etj.)