BAZA E TE DHENAVE TE ORGANIZATAVE MJEDISORE TE SHOQERISE CIVILE NE SHQIPERI

Kombetar    Rajonal
Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut
Biodiversiteti
Ndotja e ajrit dhe zhurmat
Shëndeti
Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)
Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror
Transporti i qëndrueshëm (smart cities, transporti inteligjent, etj.)
Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)
Përgjegjësia mjedisore e biznesit
Bujqësia
Pyjet
Peshkimi
Industria (Menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të industrisë, zhvillimi i industrisë, kimikatet, prodhimi i çimentos / gëlqeres / suvasë, prodhimet farmaceutike, zhvillimet dhe kërkimet teknologjike, etj)
Urbanizimi dhe planifikimi mjedisor
Turizmi
Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi
Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)
Shërbime këshillimi
Fushata ndërgjegjësimi
Fushata/protesta, veprime konkrete
Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti
Hartim strategjish, plane veprimi
Konferenca, takime
Edukim
Vlerësime të ndikimit në mjedis (VSM, VNM, të tjera)
Menaxhim Mjedisor
Punë në terren
Përhapje informacioni
Advokaci ligjore
Lobim
Shtypi/media
Monitorim/matje (teknike)
Negocime dhe lehtësim i dialogut
Rrjetëzim
Zbatim politikash
Takime publike
Botime
Kërkime
Marketing Social
Trajnime/rritje kapacitetesh
Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)
Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)
Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)
Mekanizmat kombëtare të mbështetjes së shoqerisë civile (AMSHC, etj.)
Agjencitë e Kombeve të Bashkuara (UNDP, UNEP, UNIDO, GEF, FAO, etj.)
Qeveria qendrore (Ministritë e linjës dhe Agjencitë, përfshi prokurimet publike)
Bashkitë (fondet e veta)
Filantropia, sponsorizime, CSR

      

Kerko Sipas Filtrave

Kombetar    Rajonal
5000-10000
10000-20000
20000-50000
50000-100000
>100000
Edukimi mjedisor dhe ndërgjegjësimi i publikut
Biodiversiteti
Ndotja e ajrit dhe zhurmat
Shëndeti
Uji dhe Higjiena (menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të ujit, ruajtja e burimeve ujore, furnizimi me ujë dhe sistemet e kanalizimeve, furnizimi bazë me ujë të pijshëm dhe higjiena themelore, basenet lumore, menaxhimi i mbetjeve/venddepozitimet, edukime dhe trajnime lidhur me tematikën)
Qeverisja dhe aktivizmi shoqëror
Transporti i qëndrueshëm (smart cities, transporti inteligjent, etj.)
Energjitë e Rinovueshme (menaxhimi administrativ dhe ligjor lidhur me energjinë, edukime dhe trajnime mbi energjinë, kërkime për energjinë)
Përgjegjësia mjedisore e biznesit
Bujqësia
Pyjet
Peshkimi
Industria (Menaxhimi administrativ dhe ligjor i sektorit të industrisë, zhvillimi i industrisë, kimikatet, prodhimi i çimentos / gëlqeres / suvasë, prodhimet farmaceutike, zhvillimet dhe kërkimet teknologjike, etj)
Urbanizimi dhe planifikimi mjedisor
Turizmi
Mbrojtja e mjedisit në përgjithësi
Ndryshimet e klimës (përfshi, reduktimin e riskut nga fatkeqësitë DRR, menaxhimi i përmbytjeve, thatësirat, përgjigja ndaj fatkeqësive, informim dhe edukim për ndryshimet e klimës, etj.)
Shërbime këshillimi
Fushata ndërgjegjësimi
Fushata/protesta, veprime konkrete
Aktivitete pastrimi, kampingje, organizim komuniteti
Hartim strategjish, plane veprimi
Konferenca, takime
Edukim
Vlerësime të ndikimit në mjedis (VSM, VNM, të tjera)
Menaxhim Mjedisor
Punë në terren
Përhapje informacioni
Advokaci ligjore
Lobim
Shtypi/media
Monitorim/matje (teknike)
Negocime dhe lehtësim i dialogut
Rrjetëzim
Zbatim politikash
Takime publike
Botime
Kërkime
Marketing Social
Trajnime/rritje kapacitetesh
Vigjilencë mjedisore (analizimi i aktiviteteve publike/private)
Fondet e BE (si p.sh. IPA CBC, IPA Civil Society, IPA Interreg, IPA Adrion, Erasmus +, Horizon 2020)
Fondet bilaterale (Agjencite e vendeve të ndryshme në Shqipëri, Ambasadat, etj.)
Mekanizmat kombëtare të mbështetjes së shoqerisë civile (AMSHC, etj.)
Agjencitë e Kombeve të Bashkuara (UNDP, UNEP, UNIDO, GEF, FAO, etj.)
Qeveria qendrore (Ministritë e linjës dhe Agjencitë, përfshi prokurimet publike)
Bashkitë (fondet e veta)
Filantropia, sponsorizime, CSR

      

ORGANIZATAT


Organizata Menaxhimit peshkimit Kukes OMP Kukes


NGO Menagment Fisherie OMF Kukes

QENDRA E STUDIMEVE DHE MENAXHIMIT TE BURIMEVE NATYRORE (Q.S.K.NATYRA)


The Center of Study and Management of Natural Resources

Shoqata e Gruas Jona


Jona Women Association

GRUAJA, NENE DHE EDUKATORE


WOMAN, MOTHER AND EDUCATOR

Qendra Kombëtare për Mjedisin, Turizmin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm


National Center for Environment, Tourism and Sustainable Development

Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale


Albanian Association of Industrial Environmentalists

Per Nje Shqiperi Te Shendetshme


For a Healthy Albania (FA)

Grupi Lokal i Veprimit "Integrimi"


Local Action Group "Integration"

Regjistro Organizaten

Pyetesori


* Emeri i Organizates
* Adresa e Organizates
*Adresa e Organizates deri ne nivel lagje pa njesi , pa qytet!
* Niveli i Shtrirjes se Organizates

* Zgjidh rajonet ku shtrihet organizata!

* Zgjidh bashkite ku shtrihet organizata!

* Kontakti i Organizates
* Veprimtaria e Organizates
* Logo per Organizaten
Lajmerim!  Dimensionet e logos duhet te jene 300 X 300!
      
almotech